Get Adobe Flash player
Home |

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นศ.วิศวะ มทร.ศรีวิชัย เจ๋ง!! คว้ารางวัล นำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

นายเพชระ อินทานนท์ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

   นายเพชระ อินทานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย สงขลา เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ดร.นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

   ดร.นันทชัย ชูศิลป์  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายดีเด่น เรื่อง "หน่วยน้ำหนักและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตพรุนผสมกะลาปาล์มน้ำมัน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ประจำปี 2555 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสร้างสรรค์ ในวันนักประดิษฐ์ จ้าวเวหาปีหมุน

ชนะเลิศอันดับ 1 จ้าวเวหาปีกหมุน ประเภทออกแบบสร้างสรรค์

    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 นายเทวัฒน์  ธีรทรานนท์, นายนรินทร์  เบ็ญล่าเต๊ะ และอาจารย์เสรี ทองชุม นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขัน จ้าวเวหาปีกหมุน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทอออกแบบสร้างสรรค์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2555  ณ อิมแพคเมืองทองธานี   กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

อ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ อ.เสนอ สะอาด และอ.เจริญชัย ฮวดอุปัต

   อ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  อ.เสนอ สะอาด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอ.เจริญชัย ฮวดอุปัต คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลทางวิชาการภาคโปสเตอร์  เรื่องการพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาทับทิมในกระชังแบบอัตโนมัติ  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕ หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่นฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน"  จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »