Get Adobe Flash player
Home |

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการผลงานในงาน “8 International Warsaw Invention Show (IWIS2014)” ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 25 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา คงพูน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษฎา คงพูน นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

อ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ อ.เสนอ สะอาด และอ.เจริญชัย ฮวดอุปัต

   อ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  อ.เสนอ สะอาด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอ.เจริญชัย ฮวดอุปัต คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลทางวิชาการภาคโปสเตอร์  เรื่องการพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาทับทิมในกระชังแบบอัตโนมัติ  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕ หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่นฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน"  จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

นายกฤษฎา คงพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

   นายกฤษฎา  คงพูน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์และอุตสหกรรมและเทคโนโลยี (นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา) รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม  จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

อาจารย์จำเนียร เลอเกียรติ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี

   เข็มเชิดชูเกียรติ ปี 54 - อาจารย์จำเนียร   เลอเกียรติ  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี และช่วยงานบริการสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 2554   จากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี   ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »