Get Adobe Flash player
Home |

คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์นพดล โพชกำเนิด อาจารย์กิตติ พิมเสน อาจารย์จำนง ฐานะพันธ์ และอาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโน ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

   อาจารย์สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์ อาจารย์นพดล  โพชกำเนิด อาจารย์กิตติ พิมเสน อาจารย์จำนง  ฐานะพันธ์ และอาจารย์เสริมศักดิ์  สัญญาโน   ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ประจำปี 2555 ในห้วข้อ "ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพลส  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2555  ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง "การใช้ประโยชน์ป่าจากบริเวณทะเลสาบสงขลา ในตำบลชะแล้ และตำบลปากกรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา" ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

นางสาวศรัญยา รักสุวรรณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

   นางสาวศรัญยา  รักสุวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทเยาวชนและบุคลทั่วไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

นายฐิติพงษ์ รัตนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

   นายฐิติพงษ์  รัตนา นักศึกษาชั้นปี 1 หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์  สาขาคหกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติในสาขาการจัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »