Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | อาจารย์จำเนียร เลอเกียรติ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี

อาจารย์จำเนียร เลอเกียรติ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี

   เข็มเชิดชูเกียรติ ปี 54 - อาจารย์จำเนียร   เลอเกียรติ  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี และช่วยงานบริการสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 2554   จากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี   ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน