Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ อ.เสนอ สะอาด และอ.เจริญชัย ฮวดอุปัต

อ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ อ.เสนอ สะอาด และอ.เจริญชัย ฮวดอุปัต

   อ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  อ.เสนอ สะอาด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอ.เจริญชัย ฮวดอุปัต คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลทางวิชาการภาคโปสเตอร์  เรื่องการพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาทับทิมในกระชังแบบอัตโนมัติ  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕ หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่นฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน"  จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น