Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ดร.นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ดร.นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

   ดร.นันทชัย ชูศิลป์  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายดีเด่น เรื่อง "หน่วยน้ำหนักและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตพรุนผสมกะลาปาล์มน้ำมัน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ประจำปี 2555 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่