Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะศิลปศาสตร์ | อาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์นพดล โพชกำเนิด อาจารย์กิตติ พิมเสน อาจารย์จำนง ฐานะพันธ์ และอาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโน ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

อาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์นพดล โพชกำเนิด อาจารย์กิตติ พิมเสน อาจารย์จำนง ฐานะพันธ์ และอาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโน ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

   อาจารย์สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์ อาจารย์นพดล  โพชกำเนิด อาจารย์กิตติ พิมเสน อาจารย์จำนง  ฐานะพันธ์ และอาจารย์เสริมศักดิ์  สัญญาโน   ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ประจำปี 2555 ในห้วข้อ "ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพลส  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2555  ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง "การใช้ประโยชน์ป่าจากบริเวณทะเลสาบสงขลา ในตำบลชะแล้ และตำบลปากกรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา" ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น