Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | นายสุไลมาน สัญญา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

นายสุไลมาน สัญญา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 นายสุไลมาน สัญญา   นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้ารับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
ในการประกวดออกแบบชุดผ้าไหม ประเภทชุดแต่งกายประจำวัน ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์