Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน "41 st  International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเครื่องผลิตผงโลหะโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำแรงดันสูง ของ รศ.สุชาติ  เย็นวิเศษ และอาจารย์ทวิชาติ   เย็นวิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรวมแสดงในงานดังกล่าว  และได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแสดงผลงานในครั้งนี้  ทั้งนี้ ศ. นพ. สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   ผอ. สุกัญญา  ธีระกรณ์เลิศ  ผู้อำนวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย ร่วมแสดงความยินดีนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอีกด้วย