Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีการประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีการประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณะ นนทนาพันธ์ และ อาจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิด
ชูเกียรติ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี(ห้องสีฟ้า) ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

DSCF6955

 

 

P4010681