Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวรวุฒิ สมโสม นางสาวอนุชฎา ชูเกลี้ยง นางสาวจีรภา สุวรรณโณ
และนางสาวสุมัจฉา พัทธานิล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง
ในโครงการประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัย จากทีมผู้เข้าส่งทั่วประเทศมากกว่า 30 ทีม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 -14 กันยายน 2557 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ