Get Adobe Flash player

เชิดชูคนเก่ง มทร. ศรีวิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการผลงานในงาน “8 International Warsaw Invention Show (IWIS2014)” ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 25 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »